Në Fjalorin e gjuhës shqipe botuar në Tiranë në vitin 2006 testimi percaktohet si „veprim sipas foljeve Testoj dhe testohem,“ Fjala Testoj percaktohet si „e Marr dikë në provë me një test, Bëj një test“ ndërsa Fjala test përcaktohet si „Grup pyetjesh ETJ. nga një Fushë e caktuar e dijes a e punëve praktike, për të provuar shkallën e njohurive të dikujt; provë. [2] në radhitja e vendeve sipas performancës në shkencë sa i përket njohurive të nxënësve të moshës 15 vjeç Kosova del të jetë në Fund të listës së përbërë nga DISA vende Botërore. Gazeta Fjala ka sjellë DISA nga pyetjet e testit të PISA-s të cilit IU nënshtruan nxënësit e moshës 15 vjeçare të shkollave të mesme në Kosovë. Testimi (latin: testor-dëshmoj; Anglisht: test-provë), është procedurë e posaçme e CILA përdoret për matjes ose për qëllime diagnostike ndërsa testi (Fletcher ëtesti) është instrument i Cili përdoret për realizimin e procedurës së testimit. [1] „Shpjego në mënyrë shkencore fenomenin e meteorëve“, është njëra nga detyrat që është dashur ta zgjidhin nxënësit kosovarë në Testin e PISA-s. Rezultatet kanë treguar se gati asnjë nga ta NUK ka arritur ta shpjegojë këtë FENOMEN, shkruan GazetaFjala. Por si është bërë KY „vlerësim“, gjegjësisht cilat kanë qenë pyetjet të cilat është dashur tu përgjigjen kosovarët. Veç kësaj, nxënësit kosovarë NUK kanë pasur njohuri As për kultivimin e peshkut, e migrimin e zogjve shtegtarë. Ekzistojnë lloje të ndryshme të testeve dhe testimit, si p.sh. Më tutje Mund të thuhet se „testimi është procedurë e standarzuar me të cilën cytet një veprimtari e caktuar, pastaj efekti i SAJ Matet dhe vlerësohet në mënyrë që rezultati Individual të krahasohet me rezultatet e arritura nga individudë të tjerë në kushte të njëjta.“ [3] Vetëm algjerianët dhe banorët e Republikës dominikane janě më Keq në ranglistën Botërore të organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim Ekonomik Pisa..